پرداخت دریافت انتظامی کرمانشاه انسداد حلقه

پرداخت: دریافت انتظامی کرمانشاه انسداد حلقه چاه غیر مجاز هرسین

گت بلاگز اخبار اجتماعی شهرداری جهت اداره شهر وام گرفته ، بی‌پولی بحرانی در تهران/ نایب رییس کمیسیون برنامه بودجه شورا

نائب مدیر کمیسیون برنامه‌وبودجه و خزانه‌دار شورای شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران گفت: بر اساس گزارش حساب‌های درآمد و هزینه شهرداری، در آذرماه امسال نیز همانند سه

شهرداری جهت اداره شهر وام گرفته ، بی‌پولی بحرانی در تهران/ نایب رییس کمیسیون برنامه بودجه شورا

بی پولی بحرانی در تهران/ نایب رییس کمیسیون برنامه بودجه شورا: شهرداری جهت اداره شهر وام گرفته

عبارات مهم : ایران

نائب مدیر کمیسیون برنامه وبودجه و خزانه دار شورای شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران گفت: بر اساس گزارش حساب های درآمد و هزینه شهرداری، در آذرماه امسال نیز همانند سه ماهه اول مدیریت تازه شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران درآمدها بیش از هزینه ها محقق شده است و هزینه های شهرداری روند کاهشی داشته هست.

به گزارش خبرآنلاین؛ سید حسن رسولی در ارائه گزارش حساب های درآمد و هزینه شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران (آذرماه و 9 ماهه 1396) در جهت اجرای مفاد ماده 79 قانون شهرداری ها و تبصره ذیل ماده 6 آیین نامه نحوه هزینه بودجه شوراهای اسلامی کشور مصوب 29 اردیبهشت ماه سال 92، اظهار کرد: مهم است شهردار ضمن رعایت مُرِ قانون، قبل از 15 هرماه گزارش ماه گذشته درآمد و هزینه های شهرداری را ارائه کند، همچنین مورد نیاز است شهرداری اطلاعات مربوط به جریان نقدی فعلی و آتی حاصل از سرمایه گذاری ها و همکاری های اقتصادی انجام شده است را نیز ارائه نمایید تا گزارش جامع تری ارائه شود.

وی بابیان اینکه بر اساس اطلاعات ارسالی به وسیله معاونت مالی و اقتصادی شهرداری تهران، شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران در آذرماه امسال درمجموع 12 هزار و 536 میلیارد ریال درآمد وصولی داشته و هزینه های شهرداری در این مدت نیز 5هزار و984 میلیارد ریال در دفاتر ثبت شده است هست، تأکید کرد: در این مدت 6هزار و 551 میلیارد ریال درآمدها زیاد از هزینه ها بوده هست. در آذرماه امسال نیز همانند سه ماهه اول مدیریت تازه شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران درآمدها بیش از هزینه ها محقق شده است و هزینه های شهرداری روند کاهشی داشته است.

شهرداری جهت اداره شهر وام گرفته ، بی‌پولی بحرانی در تهران/ نایب رییس کمیسیون برنامه بودجه شورا

نائب مدیر کمیسیون برنامه وبودجه شورای شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران گفت: بر اساس گزارش واصله از شهرداری تهران، از مجموع درآمدهای وصولی در آذرماه 10 هزار و 524 میلیارد ریال یعنی حدوداً 84 درصد نقد و 2هزار و 12 میلیارد ریال یعنی 16 درصد آن غیر نقد محقق شده است ، همچنین هزینه های صورت گرفته در آذرماه گذشته 90 درصد به صورت نقد تأمین شده است است.

رسولی همچنین گفت: مطابق بررسی بودجه یک دوازدهم در آذرماه از مبلغ 14 هزار و 916 میلیارد ریال، 12 هزار و 536 میلیارد ریال درآمد کسب شده است است یعنی 84 درصد درآمدهای محقق شده است ولی طبق برنامه زمانبدی دو هزار میلیارد ریال کسری عملکرد دارد. در این میان درآمدهای نقد بیش ازحد انتظار محقق شده است به طوری که بودجه نقد یک دوازدهم در آذرماه 9 هزار و 592 میلیارد ریال باید باشد ولی رقم حاصله 10هزار 524 میلیارد ریال محقق شده است همچنین در بخش غیر نقد بودجه نیز بر اساس یک دوازدهم آذرماه به جای 5هزار و 323 میلیارد ریال، 2هزار و 12 میلیارد ریال یعنی 37 درصد آن محقق شده است است.

نائب مدیر کمیسیون برنامه‌وبودجه و خزانه‌دار شورای شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران گفت: بر اساس گزارش حساب‌های درآمد و هزینه شهرداری، در آذرماه امسال نیز همانند سه

وی ادامه داد: توصیه مهم در عملکرد یک دوازدهم در آذرماه این است که شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران در این ماه در بخش جمع درآمدها موفق شده است دو هزار و 485 میلیارد ریال درآمد کسب کند ولی در این بخش 3 هزار و 376 میلیارد ریال عقب تر از بودجه 96 عمل کرده همچنین در بخش منابع حاصل از واگذاری دارایی های سرمایه ای نیز تنها موفق به جذب 3 هزار و 862 میلیارد ریال شده است که در این بخش نیز 3 هزار و 196 میلیارد ریال از برنامه یک دوازدهم در آذرماه کسری عملکرد دارد. در بخش منابع حاصل از واگذاری دارایی های مالی عملکرد آذر شهرداری، 6 هزار و 189 میلیارد ریال درآمد کسب کرده که 4 هزار و 192 میلیارد ریال آن بیش از برنامه مصوب بوده در حقیقت شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران جهت تأمین درآمدها در دو بخش اعلام شده است به سمت دریافت وام از بازار پولی و مالی اقدام کرده است.

خزانه دار شورای شهر با اشاره به اینکه در بخش هزینه بر اساس اختیارات شهرداری، 167 هزار میلیارد ریال اعتبار ابلاغ شده است که بر اساس عملکرد یک دوازدهم در آذرماه 5هزار 984 میلیارد ریال هزینه شده است هست، تأکید کرد: روند هزینه ای در سه بخش هزینه ای، تملک سرمایه ای و مالی درمجموع 8 هزار و 931 میلیارد ریال کمتر از عملکرد آینده نگری شده است جهت آذر بوده است.

وی راجع به گزارش ارسالی شهرداری جهت مجموع درآمد و هزینه های شهرداری در 9 ماهه امسال نیز گفت: در 9 ماهه امسال 93هزار 307 میلیارد ریال درآمد در بخش های متفاوت کسب شده است که از این رقم 63هزار و 884 میلیارد ریال آن یعنی 74 درصد به صورت نقد و 23 هزار و 870 هزار میلیارد ریال یعنی 26 درصد به صورت غیر نقد بوده است همچنین در 9 ماه امسال 47هزار و 20 میلیارد ریال هزینه در دفاتر ثبت شده است است که این رقم در چند ماه آینده با توجه به ثبت سایر هزینه ها قابل زیاد کردن هست. در بخش هزینه ها 40 هزار و 644 میلیارد ریال یعنی 86 درصد از محل اعتبارات نقد و 6 هزار و 376 میلیارد ریال یعنی 14 درصد به صورت غیر نقد تأمین اعتبار صورت گرفته است.

شهرداری جهت اداره شهر وام گرفته ، بی‌پولی بحرانی در تهران/ نایب رییس کمیسیون برنامه بودجه شورا

رسولی در بررسی عملکرد 9 دوازدهم بودجه مصوب شهرداری نیز اظهار کرد: می بایست درآمدها جهت عملکرد9ماهه، رقم 134 هزار و 250 میلیارد ریال می بود که 93 هزار 307 میلیارد ریال آن محقق شده است است . بودجه نقد 9 دوازدهم در امسال نیز 69هزار 437 هزار میلیارد ریال یعنی 80 درصد محقق شده است که بر اساس برنامه انتظار می رفت 86 هزار 336 میلیارد ریال محقق می شد همچنین در بخش غیر نقد نیز به جای تحقق 47 هزار 913 میلیارد ریال تاکنون 23 هزار و 870 میلیارد ریال آن محقق شده است است.

نائب مدیر کمیسیون برنامه وبودجه شورای شهر تهران، اعلام کرد: در بررسی عملکرد 9 دوازدهم نیز در دو بخش درآمدها و منابع حاصل از واگذاری دارایی سرمایه ای نیز شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران عقب تر از برنامه عمل کرده به طوری در بخش درآمد 20 هزار و 212 میلیارد ریال و در بخش منابع حاصل از تملک دارایی های سرمایه ای 14 هزار و 143 میلیارد ریال عقب تر از برنامه عمل کرده است.

نائب مدیر کمیسیون برنامه‌وبودجه و خزانه‌دار شورای شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران گفت: بر اساس گزارش حساب‌های درآمد و هزینه شهرداری، در آذرماه امسال نیز همانند سه

رسولی تأکید کرد: بدون تردید تأمین 100 درصدی درآمدهای شهرداری با توجه به عقب ماندگی در بخش های متفاوت در سه ماهه باقی مانده از سال قدری دور از انتظار است ولی توصیه مثبت این است اگر درآمدها کم کردن یافته در بخش هزینه ها با مدیریت، شاهد کم کردن هزینه ها هستیم.

واژه های کلیدی: ایران | بودجه 96 | برنامه | شهرداری | اخبار اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog